• pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów,
  • kompleksowe rozliczenia deklaracji podatkowych oraz deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • rozliczenia w zakresie innych podatków,
  • naliczania płac pracowników i rozliczanie z ZUS
  • prowadzenie ewidencji i kartotek wynagrodzeń pracowników z tytułu wszystkich stosunków zatrudnienia wraz z rozliczeniem z tytułu obowiązków pracodawcy
  • opracowywanie zakładowych planów kont wraz z ustaleniem zasad polityki rachunkowości obowiązującej w przedsiębiorstwie zgodnie z wymogami określonymi ustawą
  • świadczenie usług doradztwa podatkowego